Generelle vilkår og betingelser

1. Generelt

Alle tjenester, som olivenoel-muehle.de leverer til kunden eller den besøgende, er udelukkende baseret på følgende generelle betingelser. Afvigende bestemmelser er kun gyldige, hvis de er blevet individuelt aftalt mellem Olivenoel-muehle.de og kunden.

2. Indgåelse af kontrakten

2.1 Tilbuddene i onlineshoppen udgør en uforpligtende opfordring til kunden om at bestille varer i onlineshoppen.

2.2 Ved at bestille de ønskede varer på internettet giver kunden et bindende tilbud om at indgå en købsaftale.

2.3 Macchia Verde Bio olivenoliefabrik bekræfter straks og senest ved modtagelsen af ordren modtagelsen af ordren. Bekræftelsen af ordren udgør ikke en juridisk accept fra vores side. Vores accept af tilbuddet finder først sted, når vi leverer varerne til dig med henblik på forsendelse. Du modtager en skriftlig bekræftelse af afsendelsen pr. e-mail. Kunden er dog bundet af sit tilbud i en periode på højst 14 dage, medmindre der er truffet andre aftaler (efterordre, levering i tilfælde af genudbud).

2.4. Kontraktens genstand er de varer, som kunden har bestilt. Beskrivelsen i tilbuddet gælder med hensyn til kvalitet, i øvrigt gælder § 434 stk. 1, 3. punktum, i BGB.

3. Aftale om omkostningerne ved returnering af varen, fortrydelsesret, udelukkelse af fortrydelsesretten

Aftale om, hvordan omkostningerne skal afholdes: Hvis du gør brug af din fortrydelsesret, skal du bære de almindelige omkostninger ved returnering af varen, hvis den leverede vare svarer til den bestilte vare, og hvis prisen på den vare, der skal returneres, ikke overstiger et beløb på 40 EUR, eller hvis du i tilfælde af en højere pris på varen endnu ikke har betalt vederlaget eller en kontraktligt aftalt delbetaling på tidspunktet for fortrydelsen. I modsat fald er returleveringen gratis for dig.

Fortrydelsesret:
De bestemmelser, som kan ses her, gælder.

Udelukkelse af fortrydelsesretten:
Hvis varerne er fremstillet efter kundespecifikationer eller klart tilpasset dine personlige behov eller på grund af deres beskaffenhed ikke er egnet til returnering. Gælder også for andre tilfælde af § 312d stk. 4 BGB

4. Levering

4.1 Alle varer leveres straks, hvis de er tilgængelige på lager. Din ordre vil blive leveret til de lande inden for EU, som du kan vælge ved kassen.

4.2 Leveringstiden inden for Den Europæiske Union er normalt 5-7 dage, medmindre andet er angivet. Du får mere detaljerede oplysninger med trackingnummeret, når du sporer forsendelsen eller på informationssiderne hos den respektive logistikudbyder.

4.3 Skulle en artikel ikke være tilgængelig med kort varsel, informerer vi dig pr. e-mail om den forventede leveringstid eller tilbyder dig en alternativ artikel.

5. Emballage- og forsendelsesomkostninger

Emballage- og forsendelsesbetingelserne gælder og kan ses her.

6. Betaling, ejendomsforbehold

6.1 Alle angivne priser er bruttopriser i euro og inkluderer den lovpligtige merværdiafgift i Republikken Italien på 4 % eller 21 %. De priser, der er gældende på bestillingsdagen, er gældende.

6.2 De betalingsmetoder, der tilbydes i kassen, er gældende. Forhåndsgodkendelsen finder sted, når ordren er gennemført og er godkendt, når fakturaen udstedes. Dette sker samtidig med frigivelsen til forsendelse. Du vil modtage en separat meddelelse herom. Derudover gælder betalingsbetingelserne fra tjenesteudbyderne PayPal Inc. og Stripe Inc.

6.3 De leverede varer forbliver vores ejendom, indtil fuld betaling er sket (ejendomsforbehold i henhold til §§158, 449 BGB). Kunden skal straks underrette os om enhver udlæg fra tredjemand i de varer, der er omfattet af ejendomsforbeholdet, ved at udlevere de dokumenter, der er nødvendige for indgrebet; dette gælder også for andre former for forringelser. Uafhængigt heraf skal kunden på forhånd informere tredjemand om de eksisterende rettigheder til varen.

7. Garantier

Hvis efterydelsen er blevet udført i form af en erstatningslevering, er kunden forpligtet til at returnere den først leverede vare til os på vores regning inden for 30 dage. Returneringen af den mangelfulde vare skal ske i overensstemmelse med de lovbestemte bestemmelser. Vi forbeholder os ret til at kræve erstatning for skader på de betingelser, der er reguleret ved lov. Supplerende aftaler er kun gyldige i skriftlig form.

8.  Ansvar for mangler

8.1 Olivenoele.com er ansvarlig i tilfælde af forsæt eller grov uagtsomhed i henhold til de lovmæssige bestemmelser. Ansvaret for garantier er uafhængigt af skyld. I tilfælde af lettere uagtsomhed er onlinebutikken kun ansvarlig for skade på liv, legeme eller helbred eller for overtrædelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser i henhold til bestemmelserne i produktansvarsloven. Erstatningskravet for den let uagtsomme tilsidesættelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser er dog begrænset til forudsigelige, kontrakttypiske skader, for så vidt der ikke er ansvar for skade på liv, legeme eller helbred. Onlineshoppen er i samme omfang ansvarlig for fejl begået af stedfortrædere og repræsentanter.

8.2. Bestemmelsen i ovenstående afsnit (8.1) omfatter erstatning ud over opfyldelse, erstatning i stedet for opfyldelse og krav på godtgørelse af forgæves udgifter, uanset retsgrundlaget, herunder ansvar for mangler, forsinkelse eller umulighed.

9. Beskyttelse af data

Vores privatlivspolitik gælder og kan findes her .

10. Ophavsret

Indholdet og de værker, der er oprettet på disse sider af Macchia Verde Bio, er underlagt den tyske ophavsretslovgivning. Kopiering, bearbejdning, distribution og enhver form for udnyttelse uden for rammerne af ophavsretten kræver skriftligt samtykke fra den respektive forfatter eller skaber. Downloads og kopier af denne side er kun tilladt til privat, ikke-kommerciel brug. I det omfang indholdet af dette websted ikke er skabt af operatøren, respekteres tredjeparters ophavsret. Navnlig er indhold fra tredjeparter markeret som sådant. Skulle du alligevel blive opmærksom på en krænkelse af ophavsretten, beder vi dig om at underrette os herom. Hvis vi bliver opmærksomme på krænkelser, fjerner vi straks indholdet.

11. indhold og links på vores sider

11.1 Indholdet på vores sider er skabt med den største omhu. Vi kan dog ikke påtage os noget ansvar for indholdets korrekthed, fuldstændighed og aktualitet. Som tjenesteudbyder er vi ansvarlige for vores eget indhold på disse sider i overensstemmelse med den almindelige lovgivning i henhold til § 7, stk. 1, i den tyske telemiddellov (TMG). I henhold til §§ 8 til 10 TMG er vi som tjenesteudbyder dog ikke forpligtet til at overvåge overførte eller lagrede oplysninger fra tredjemand eller til at undersøge forhold, der tyder på ulovlig aktivitet. Forpligtelser til at fjerne eller blokere brugen af oplysninger i henhold til den almindelige lovgivning forbliver uberørt. Ansvar i denne henseende er dog først muligt fra det tidspunkt, hvor en konkret overtrædelse af loven er blevet kendt. Hvis vi får kendskab til sådanne overtrædelser, fjerner vi straks det pågældende indhold.

11.2 Vores hjemmeside indeholder links til eksterne hjemmesider fra tredjeparter, på hvis indhold vi ikke har nogen indflydelse.
Vi kan derfor ikke påtage os noget ansvar for dette eksterne indhold. Den respektive udbyder eller operatør af siderne er ansvarlig for indholdet af de linkede sider.

De linkede sider blev kontrolleret for mulige lovovertrædelser på tidspunktet for linkningen. Der kunne ikke identificeres ulovligt indhold på tidspunktet for linkningen. En permanent kontrol af indholdet af de linkede sider er dog ikke rimelig uden konkrete tegn på lovovertrædelser. Hvis vi får kendskab til overtrædelser af lovgivningen, vil vi straks fjerne sådanne links.

12. afsluttende bestemmelser

Gyldigheden af FN’s konvention om aftaler om internationale køb af varer er udelukket; tysk ret finder anvendelse. Med en bestilling accepteres de generelle vilkår og betingelser for webshoppen.
Hvis kunden ikke har nogen almindelig værneting i Tyskland eller i en anden EU-medlemsstat, er det eksklusive værneting for alle tvister, der opstår i forbindelse med denne kontrakt, vores hjemsted: distriktsdomstolen i Bari (BA).

§ [NR] Code of Conduct

In relation to its online shop [https://macchiaverde-bio.shop/en/], the Vendor has subjected itself to the quality criteria of OnTrustNet “OnTrustNet Verified Online Shop”, which can be viewed at the following link https://ontrust.net/shop-guetesiegel-anforderungen.